Kvalitetssystem

Kvalitetspolicy

GeoKompaniet Sverige AB skall bygga långsiktiga och goda relationer med sina kunder, genom att utföra geotekniska- och miljötekniska undersökningar med rätt kvalitet och högt värde för kunden.

Kvalitetsplan

Genom en hög kompetensnivå hos medarbetarna och modern teknisk utrustning skall uppdrag utföras inom överenskomna tidsramar och kostnader.

Geotekniska och miljötekniska fältundersökningar syftar till att undersöka byggherrens egendom så att korrekta och relevanta förutsättningar erhålls för att kunna utföra förstudier, utredningar, projektering och uppföljning.

Förutsättningar som minst skall vara uppfyllda för att ett fullgott arbete skall kunna utföras är, om inget annat avtalats:

– Fältarbetet beställs av kunden på löpande räkning eller till ett fast pris.

– Tillträde och upplåtelse av mark ansvarar kunden för.

– Kunden ansvarar för att ledningar och kablar inom den aktuella tomten karteras.

– Kunden tillhandahåller ett borrprogram och en borrplan.

– Geokompaniet utför fältarbetet enligt gällande Svensk standard eller om sådan saknas i enlighet med av SGF upprättade metodbeskrivningar.

– Avvikelser från borrprogram eller standard/metodbeskrivning noteras i fältprotokoll.

– Fältprotokoll renskrives eller skickas som original tillsammans med rådata-filer, vingskivor m m.

– Jordprover i överenskommen mängd och antal, skickas till laboratorium.

Mätteknisk utrustning

GeoKompaniet äger och förvaltar maskinpark, fordon samt mätteknisk utrustning. Givare på maskin, utrustning och i sonder kalibreras i enlighet med gällande svensk standard eller motsvarande dokument. Registerhållning av mätteknisk utrustning sker i en mätbok däri utförda kalibreringsintervall och kalibreringar dokumenteras.

Stödjande dokument

För att dokumentera utförda undersökningar och utgöra underlag för överlämnande av undersökningsresultat till beställaren upprättas fältrapport för uppdrag.

Denna fältrapport innefattar, förutom uppgifter om uppdraget och beställarens representant:

– redovisning av utförda undersökningar

  • antal
  • tidpunkt
  • metod
  • utrustning
  • ev. mätteknisk utrustning med krav på kalibrering

– fortsatt hantering av jord- och vattenprover

– bilagor och förteckning över översänt digitalt resultat

Bilagor

Fältrapport